Website accessibility
Show or hide the menu bar
Home

Polish Protocol (1974) : original text

Tekst dokumentu, podpisanego w dniu 6 lipca 1974 r. przez arcybiskupa Agostino Casarolego i wiceministra Józefa Czyrka

(za: Kazimierz Sidor Wzgórze Watykanusa)

 

Zgodnie z zapowiedzią zawartą we wspólnym komunikacie z rozmów polsko-watykańskich, które miały miejsce w Warszawie w dniach 4-6 lutego 1974 r., w dniach od 4 do 5 lipca 1974 r. odbyło się w Rzymie Spotkanie przedstawiciela Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiceministra spraw zagranicznych Józefa Czyrka i przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, sekretarza Rady Publicznych Spraw Kościelnych, J.E. arcybiskupa Agostino Casarolego.

W toku owocnej wymiany poglądów strony potwierdziły doniosłość kontynuowania wysiłków na rzecz konsolidacji procesów odprężenia w świecie, dalszego rozwoju międzynarodowej Współpracy i zabezpieczenia pokoju. Kierując się treścią i duchem wspólnego komunikatu z rozmów polsko-watykańskich, sporządzonego w wyniku wizyty J.E. arcybiskupa A. Casarolego w Warszawie w dniach od 4 do 6 lutego 1974 r., obie strony potwierdziły zadowolenie z osiągniętego postępu w zakresie rozwoju wzajemnych stosunków. Wyraziły one przekonanie, że ich konstruktywny rozwój służy postępowi, pokojowej stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz normalizacji stosunków między Państwem a Kościołem.

W wyniku odbytych rozmów Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Stolica Apostolska uzgodniły:

1.       Zgodnie z zapowiedzią zawartą we wspólnym komunikacie z rozmów polsko-watykańskich w dniach 4-6 lutego 1974 r. w Warszawie, uznając potrzebę pogłębienia współdziałania i współpracy na rzecz odprężenia i pokojowej współpracy między państwami o różnych systemach oraz mając na względzie, że będzie to służyć normalizacji stosunków między Państwem a Kościołem, Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Stolica Apostolska postanawiają ustanowić stałe kontakty robocze.

2.       Stałe kontakty robocze między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Stolicą Apostolską realizowane będą poprzez zespoły złożone z desygnowanych do nich własnych przedstawicieli. Strony będą się wzajemnie informować o imiennym składzie zespołów i zmianach w nich zachodzących.

3.       Stolica Apostolska przyjmuje do aprobującej wiadomości, że zespół strony polskiej dla utrzymywania stałych kontaktów roboczych będzie funkcjonował w Rzymie przy Ambasadzie PRL, i zapewni mu niezbędną pomoc w celu utrzymania praktycznej współpracy z Radą Publicznych Spraw Kościelnych lub wyznaczonymi przez nią przedstawicielami.

4.       Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje do aprobującej wiadomości, że zespół (lub jego członkowie) strony watykańskiej dla utrzymywania stałych kontaktów roboczych będzie mógł, w każdym przypadku, kiedy Stolica Apostolska uzna to za stosowne, przybyć do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na rozmowy z kompetentnymi przedstawicielami władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, i udzieli w tym celu niezbędnej pomocy.

5.      Strony uzgodniły, że przedmiotem kontaktów roboczych będą:

a)    sprawy dotyczące światowych problemów pokoju, a w szczególności bezpieczeństwa europejskiego i współpracy;

b)   wzajemna wymiana informacji na tematy stosunków Państwo-Kościół;

c)    konsultacje odnośnie problemów kościelnych, będących w wyłącznej i powszechnie uznanej kompetencji Stolicy Apostolskiej sprzyjające procesowi normalizacji stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem;

d)    przygotowywanie dalszych oficjalnych rozmów między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stolicą Apostolską.

6.      Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Stolica Apostolska są przekonane, że ustanowienie stałych roboczych kontaktów i konstruktywna działalność zespołów stwarzać będą sprzyjający klimat dla dalszego rozwoju stosunków wzajemnych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stolicą Apostolską.

 

 


Previous article: Articles on Cameroon papal visit (17 March 2009) Next article: Notes for German church charities
More details

Go to Notanant menuWebsite accessibility

Access level: public

This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies: OK